how to create your own web page for free

Výzkum ve Spatial Hub

Pochopme dynamiku lidského chování a pomozme udělat svět lepším místem pro život.

Žijeme v turbulentní době. Změny životního prostředí, migrace obyvatel, měnící se ekonomika i technický pokrok dramaticky mění naši globální společnost. Všechno jsou to výzvy, které nám mohou přinést obrovský skok kupředu pokud je správně uchopíme.  

Chytré prostředí, chytrá univerzita, chytré aplikace

Koordinátor: Jaromír Landa


Zlepšit město nebo vesnici není snadné. Vyžaduje to participaci celé řady lidí: od občanů po zastupitele a starosty. 

Každé technické řešení také představuje obvykle značnou investici a vyhodnocení účinnosti často trvá roky. Proto jsme se zaměřili na menší cíl. Změňme pro začátek k lepšímu naše univerzity. 
 
Projekt je zaměřen na hledání technických prostředků, které mohou usnadnit život různým komunitám lidí v univerzitním prostředí. Výzkum je postaven třech pilířích. Prvním pilířem je serverový backend. Druhým pilířem je senzorická síť. Senzorická síť slouží pro sběr informací, od teploty po počet lidí v konkrétní místnosti. Třetím pilířem jsou pak mobilní aplikace, které poskytují uživatelům informace. Našim cílem je poskytnout uživatelům ty správné informace, v ten správný čas a na správné místě.
Abychom toho dosáhli musíme kombinovat znalosti z UX, mobilních technologií, lokačních služeb, senzoriky...

Tento výzkum je zaměřen na hledání technických prostředků, které mohou pomoci lidem získávát snadno relevantní informace o prostředí ve kterém se nachází.

Naše projekty

Z oblasti chytrých prostředí řešíme mimo jiné následující projekty

 1. Smart PEF (IGA PEF MENDELU): Vytvoření mobilní aplikace pro Provozně ekonomickou fakultu MENDELU, která bude usnadňovat život studentům i zaměstnancům PEF. Aplikace bude nabízet služby jako indoor mapu PEF, pomoc s častými problémy atp.
 2. Aplikace pro Brno-Sever (smluvní vývoj): Mobilní aplikace pro městskou část Brno-Sever, která pomůže lidem snadno nalézt informace o organizacích, hřištích a dalších objektech zájmu. Aplikace mimo jiné také umožňuje nahlásit problémy v městské části.

Monitorování změn prostředí 

Koordinátor: David Procházka

Nemění se pouze životní prostředí nebo demografie. Příroda, vesnice, města - všechny tyto entity se neustále mění a my potřebujeme tyto změny efektivně monitorovat. Města potřebují monitorovat stav dopravního značení, osvětlení, dopravních značek atp. Firmy potřebují monitorovat stav movitého i nemovitého majetku. To stojí značný čas i peníze. Hledáme proto metody, jak prostředí i majetek efektivně monitorovat a spravovat.

V oblasti dálkového průzkumu Země se zabýváme se zpracováním mračen bodů. Snažíme se zpracovat mračna bodů a nalézt v nich automatizovaně objekty, které obsahují. Doposud jsme se soustředili na nalezení jízdních pruhů na silnicích a svislého dopravního značení. Nyní se zaměřujeme na detekci komplexních objektů. Cílem tohoto výzkumu je zmapovat velmi rychle a přesně rozsáhlá území a ušetřit tak čas i prostředky.
Ale některé věci prostě nelze zmapovát dálkovým průzkumem. Je nezbytné jít do terénu a provést měření na místě. Pro tento účel jsme pro firmu Envipartner, s.r.o. vyvinuli mobilní geografický informační systém GISELLA. Jeho cílem je být efektivní a uživatelsky velice přívětivý. 

Tento výzkum je zaměřen na hledání technických prostředků, které mohou pomoci v identifikování stavu a změn majetku, infrastruktury i sběr socio-ekonomických dat.

Naše projekty

Pro monitorování změn prostřední řešíme mimo jiné projekty:

 1. GISELLA (dokončený smluvní výzkum) - Komplexní mobilní GIS pro platformu Android umožňující měření a zpracování dat přímo v terénu. Již brzy bude k dispozici na Google Play!
 2. Zpracování mračen bodů (interní projekt) - Mračna bodů představují úžasný zdroj informací o našem okolí. Je však komplikované nalézt v nich konkrétní objekty a rekonstruovat jejich přesný tvar. 

Naše výsledky

Jestliže vás zajímají naše články a další výsledky, můžete navštívit náš projekt na síti Research Gate

Migrace obyvatel, rozvoj a enviromentální změny

Koordinátor: Robert Stojanov


Jednou z největších výzev, kterým "západní společnosti" čelí v poslední dekádě jsou masivní migrace obyvatel. Tato výzva má celou řadu rozměrů. 

Společnosti vyvíjí snahy omezit či řídit migrace obyvatel do svých zemí, případně integrovat imigranty do svých civilizačních struktur, měst a ekonomik. Tento problém vlastně řešíme již stovky let a reakce se různí dle jednotlivých situací. Na druhou stranu některá „řešení“ typu „Pevnost Evropa“ jsou předmětem jednání opakovaně již několik desetiletí.

Abychom mohli vyvíjet smysluplnou snahu dát imigracím nějaká pravidla, migrace musíme nejdříve pochopit. A znát jejich skutečné příčiny, což není lehké. V celé řadě případů se jedná o řadu propojených faktorů spojených s rozvojem, zasílání remitencí a dalšími ekonomickými a sociálními faktory. Proto výzkum na toto téma vyžaduje multidisciplinární přístup.

Náš tým se soustředí na výzkum příčin migrace v zemích původu a jejich analýzu při využití celé řady nástrojů, které nám umožní lepší pochopení skrz modelování a vizualizaci v těchto faktorů prostřednictvím geografických informačních technologií.
Zcela speciálním a poměrně málo prozkoumanými faktory jsou enviromentální změny. Ačkoliv se přírodní zdroje, jako jsou pitná voda nebo půda, mohou zdát nevyčerpatelné, je v mnoha případech realita zcela opačná. Dlouhodobá devastace či zásadní změna životního prostředí nebo přírodní katastrofy mohou zásadně zasáhnout do života obyvatel daného území a tím je připravit o životně důležité přírodní zdroje, obydlí či obživu. Vysychání zemědělských oblastí, povodně, hurikány a další přírodní či člověkem způsobené změny společně s ekonomickými příčinami vede lidi k migraci do měst. Lidé v takto postižených oblastech jsou donuceni opustit své domovy a hledat obživu jinde. 

Ale je to mu tak vždycky? Proč však lidé nemigrují z oblastí často zasažených povodněmi, suchem, hurikány či jinými dopady environmentálních změn, přírodních katastrof či klimatických extrémů? Případně proč migruje jen část zasažené populace zatímco ta druhá se adaptuje? Ovlivnily environmentální faktory současné migrace obyvatel do Evropy ze Sýrie a dalších zemí Středního východu a subsaharské Afriky od roku 2015?

A právě dynamika těchto procesů, chování obyvatel postižených oblastí, jejich percepce environmentálních změn, míra jejich resilience, rozhodnutí zda migrovat či zůstat patří mezi hlavní výzkumná témata této výzkumné skupiny.

Naše výsledky

Jestliže vás zajímají naše články a další výsledky, můžete navštívit náš projekt na síti Research Gate

Dopady změny klimatu, resilience a adaptační strategie

koordinátor: Robert Stojanov


Dopady změny klimatu či klimatické variability jsou zde. A jak se můžeme adaptovat?

Dopady změny klimatu, klimatických extrémů či klimatické variability se v posledních letech dostávají do povědomí čím dál většího počtu obyvatel naší planety. Větší intenzita i frekvence výskytu těchto jevů v podobě povodní, období sucha, extrémně horké dny v Evropě či nedostatku srážek, výskytu tropických bouří a zvyšování hladiny moří v Asii, Africe i na ostrovech v Pacifiku a Indickém oceánu jsou obsahem rostoucího počtu článků a zpráv médií.

Zkoumáme percepci, resilienci (odolnost) a adaptační strategie domácností (i) ve venkovských oblastech a menších obcích ve střední Evropě které byly opakovaně postiženy povodněmi; (ii) mezi obyvateli venkova na pobřeží i vnitrozemí v zemích jižní Asie, kteří jsou často postiženi povodněmi i hurikány; (iii) obyvatel malých ostrovech, které ohrožuje stoupající hladiny oceánů. 

Pro řešení zmíněných problémů je především potřebná jejich přesná identifikace. Náš výzkum je zaměřen primárně na identifikaci dopadů změny klimatu, jak lidé vnímají tyto změny; a zároveň na interpretaci jejich resilience a adaptačních strategií za pomocí geografických informačních technologií

Naše výsledky

Jestliže vás zajímají naše články a další výsledky, můžete navštívit náš projekt na síti Research Gate

Naše projekty

V oblasti enviromentálních změn se podílíme na řešení mimo následujících projektů

 1. COST Action CA16111: International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network (2017-2021) 
  The main goal of this network is to bring together researchers, policy makers, and survey data producers to join efforts to improve the access, usability, dissemination and standards of the multiple and scattered survey data that exist on the economic, social and political integration of ethnic and migrant minorities (EMMs). This Action is both relevant and timely, as it will provide the mechanisms that will enhance the research capacity in Europe in the field of EMMs' economic, social and political integration, and will allow a solid and evidence based transfer of knowledge to policymakers and civil society organizations about the key consequences and social processes related to the integration of EMMs in European societies and elsewhere. The COST network will focus at once on multiplying research capacity and on transferring knowledge to a multiplicity of audiences and stakeholders.
  The network will achieve these goals by compiling, documenting, archiving and pooling a large amount of data coming from various comparable studies conducted around Europe, thus providing the means to improve the empirical basis of high-quality research. Data will be made available on an web-based platform or Data Hub. The Action also includes a specific research training and educational component with the aim of guaranteeing that these coordinated efforts are carried over into the future through the next generations of researchers.
  The Action is backed by 47 proposers undertaking research in 20 European countries and the US and its composition is balanced in terms of gender, geography, type of organization and career stage.
 2. COST Action CA16114: Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy (RESTORE) (2017-2021)
  The RESTORE Action will affect a paradigm shift towards restorative sustainability for new and existing buildings, promoting forward thinking and multidisciplinary knowledge, leading to solutions that celebrate the richness of design creativity while enhancing users’ experience, health and wellbeing inside and outside buildings, in harmony with urban ecosystems, reconnecting users to nature.
  Sustainable buildings and facilities are critical to a future that is socially just, ecologically restorative, culturally rich and economically viable within the climate change context. Despite over a decade of strategies and programmes, progress on built environment sustainability fails to address these key issues. Consequently the built environment sector no longer has the luxury of being incrementally less bad, but, with urgency, needs to adopt net-positive, restorative sustainability thinking to incrementally do ‘more good’.
  Within the built environment sustainability agenda a shift is occurring, from a narrow focus on building energy performance, mitigation strategies, and minimisation of environmental impacts to a broader framework that enriches places, people, ecology, culture, and climate at the core of the design task, with particular emphasis on the benefits towards health.
 3. COST Action CA15217: Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science (2016-2020)
  The governance of oceanic systems and coastlines is moving into the center of European strategic and sustainability interests. The network aims to establish an integrative vision, and a series of approaches that informs research and future policy directions on crosscutting sustainability-driven issues related to the fragmented governance framework of oceans, seas and coastlines within regional waters, and the open ocean in areas beyond national jurisdiction. 
  The network differs from thematic predecessors in two distinct ways: While attending to the multiple flows and connectivities between varied marine systems together with land- and sea-based interfaces that are biologically, culturally, politically and socio-economically entwined, it first renders equal importance to strengthening regional and interdisciplinary dialogue, producing scientific output, crosscutting the natural and social sciences. Synergistic issue-driven working groups will be created at a time when Europe is considering its role in global ocean governance, and will continue to evolve well after the COST Action ends. Second, the network creates a distinct multi-scalar and cross-sectoral platform for institutional partners across academia, policymaking and civil society, presenting inclusive spaces for transdicsiplinary dialogue, capacity development and the advancement of practical toolkits that attend to science-policy gaps inherent within integrated ocean and coastal governance.
  web: https://www.oceangov.eu
 4. COST Action CA16233: DRYLANDS FACING CHANGE: INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON CLIMATE CHANGE, FOOD INSECURITY, POLITICAL INSTABILITY (2017-2021)
  The main goal of this network is to bring together researchers, policy makers, and survey data producers to join efforts to improve the access, usability, dissemination and standards of the multiple and scattered survey data that exist on the economic, social and political integration of ethnic and migrant minorities (EMMs). This Action is both relevant and timely, as it will provide the mechanisms that will enhance the research capacity in Europe in the field of EMMs' economic, social and political integration, and will allow a solid and evidence based transfer of knowledge to policymakers and civil society organizations about the key consequences and social processes related to the integration of EMMs in European societies and elsewhere. The COST network will focus at once on multiplying research capacity and on transferring knowledge to a multiplicity of audiences and stakeholders.
  The network will achieve these goals by compiling, documenting, archiving and pooling a large amount of data coming from various comparable studies conducted around Europe, thus providing the means to improve the empirical basis of high-quality research. Data will be made available on an web-based platform or Data Hub. The Action also includes a specific research training and educational component with the aim of guaranteeing that these coordinated efforts are carried over into the future through the next generations of researchers.
  The Action is backed by 47 proposers undertaking research in 20 European countries and the US and its composition is balanced in terms of gender, geography, type of organization and career stage.

Adresa

Ústav informatiky
Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
61300 Brno


Kontakt 

Email: david.prochazka@mendelu.cz